Jakie metody filtrowania i analizy oleju przekładają się na  poziom niezawodności eksploatacyjnej?

Poziom niezawodności oleju w układzie zależy od poziomu jego pielęgnacji. Podstawowymi parametrami określającymi kondycję oleju są:

  • lepkość kinematyczna w temp. 40 oC,
  • liczba kwasowa (TAN),
  • poziom zanieczyszczeń (klasa czystości),

Na podstawie powyższych parametrów można stwierdzić jaki jest stan oleju oraz zaplanować działania pielęgnacyjne. Co do klasy czystości, warto dodać, że lepsze wyniki daje analiza mikroskopowa, która oprócz określenia poziomu czystości (wg ISO 4406) pokazuje również rodzaj i pochodzenie zanieczyszczeń (metaliczne, pyły, piasek, produkty utleniania). Chcąc bardziej dokładnie zbadać cały układ można skorzystać z dodatkowych analiz oleju, takich jak: zawartość dodatków uszlachetniających, zawartość pierwiastków pochodzących ze zużycia, stabilność oksydacyjna, odporność na tworzenie piany, zdolność do demulgowania wody, zdolność do wydzielania powietrza, zawartość wody.

W przypadku tych rozszerzonych badań można dokładniej określić w jakim stanie jest olej, a także cały układ, ale decydując się na taki zakres badań warto wykonywać je cyklicznie, w ustalonych odstępach czasu, aby poznać trendy zmian, zwłaszcza zawartości dodatków uszlachetniających oraz pierwiastków pochodzących ze zużycia.

Filtrowanie oleju ma za zadanie usunięcie wszelkich zanieczyszczeń stałych, znajdujących się w obiegu, które nie pozostają bez wpływu na układ smarowania. W zależności od źródła ich pochodzenia i wielkości, skutek działania będzie zróżnicowany. Efektem tego mogą być większe luzy, uszkodzenia uszczelnień, wycieki oleju, zwiększenie oporów ruchów, zatykanie szczelin, zatarcia elementów ruchomych.

Do usunięcia tych cząstek wykorzystywane są różne metody filtrowania, do których należą:

  • filtrowanie główne, które odbywa się za pomocą filtra fabrycznego, zamontowanego w układzie smarowania na stałe (filtry ssawne, wysokociśnieniowe i spływowe);
  • filtrowanie bocznikowe, które jest stosowane jako dodatkowe, wykonywane za pomocą mobilnego lub stałego zestawu do filtrowania;
  • czyszczenie elektrostatyczne, które polega na przyciąganiu zanieczyszczeń przez jedną z elektrod, w zależności od rodzaju ładunku.

Tomasz Stache
Technolog – Inżynier ds. Wdrożenia Produktu